PUTEŢI DIRECŢIONA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT!

(pentru persoanele fizice)

Directionaţi 2% din impozitul pe care îl plătiţi statului spre finanţarea programelor asociaţiilor.

Ce reprezinta 2%?

Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând pana la 2% din impozitul pe venitul anual datorat statului, conform art. 57 alin. (4) si art. 84 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 şi aplicată prin Legea nr. 163/2005. Astfel persoanele fizice pot sponsoriza entităţile nonprofit care funcţionează conform O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Alegeti cum să fie folosit 2% din impozit!

Puteţi decide în mod direct ce se întămplă cu impozitele plătite de dvs. direcţionând 2% către o organizaţie neguvernamentală.
Această operaţiune nu vă costă nimic. Astfel vă puteţi implica fără nici un fel de costuri suplimentare, în sustinerea unor cauze sociale importante.
Aveţi de completat şi depus doar un formular la Fisc până la data de 15 mai 2011. Dacă nu folosiţi această opţiune, suma respectivă rămâne să fie încasată şi gestionată de stat.

Ce nu este prevederea 2%?

Direcţionarea a 2% din impozitul pe venit nu este o donaţie şi nicio sponsorizare!
Este vorba de o sumă datorată statului (ca impozit) dar puteţi decide modul şi cui va fi ea alocată.
2% NU inseamnă costuri suplimentare pentru contribuabil, ci o parte din ceea ce oricum statul ia. Cu alte cuvinte, în loc să ia 100%, statul primeşte de la dvs. doar 98%, iar restul de 2% îl direcţionează acolo unde îi spuneţi dvs.
Direcţionarea a 2% nu este o metodă legală de fraudă fiscală! Nu aveţi dreptul să cereţi nici un fel de beneficii financiare sau de altă natură organizaţiei către care aţi direcţionat 2%.
2% NU au nicio legatură cu cei 2% pe care îi direcţionaţi către fondul de pensii private.

De ce să direcţionaţi 2% către Asociaţia Neurocare?

Puteţi astfel să ajutaţi pacientii si pe noi sa oferim asistenta medicala de calitate şi să decideţi către cine merg impozitele dvs. Direcţionarea a 2% nu este o obligaţie ci reprezintă o opţiune care contribuie la eficientizarea cheltuirii banului public.
Nici o autoritate a statului, nici o organizaţie sau angajatorul dvs., nu vă pot obliga să faceţi acest lucru.
Fiind o organizaţie nonprofit, resursele nostre sunt limitate iar marea majoritate a activităţilor noastre sunt realizate prin sponsorizări şi donaţii.

Cum să direcţionaţi 2% Asociaţia Neurocare?

Declaraţia de venit global se depune la Administraţia Finanţelor Publice personal sau prin poştă (din localitatea în care aveţi domiciliul în buletin sau cartea de identitate).
Adresele administraţiilor financiare sunt publicate pe site-ul ANAF.

Atenţie!
Dacă nu stiţi suma exactă reprezentând cei 2%, lasaţi casuţa respectivă necompletată. Organele fiscale au obligaţia să o calculeze şi să o completeze corespunzator.

Dacă sunteţi salariat(a), angajat pe bază de contract individual de muncă sau funcţionar public sau dacă aţi obţinut venituri asimilate salariilor (indemnizaţia administratorului, indemnizaţia directorilor, asociaţilor unici, suma din profitul net, cuvenită administratorilor la companii/societăţi naţionale, remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari, etc.:

– Descărcaţi aici Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” .pdf (poate fi obţinut gratuit şi de la orice administraţie financiară).
– Tipăriţi formularul (1 pagina) în două exemplare.

Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.
Completaţi ambele exemplare astfel:

Anul: 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, iniţiala tatălui, prenume, CNP, adresa de domiciliu.

II. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PANÂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003, se bifează casuţa corespunzatoare:
(1. Bursă privată: nu se bifează şi se lasă necompletat/se barează).
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult: Suma — se completează cu suma donată sau nu se completază, în situaţia în care nu se cunoaşte suma care poate fi virată, organul fiscal va calcula şi vira suma conform legii. Denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult. Codul de identificare fiscală al entitatii nonprofit/unităţii de cult. Cont bancar (IBAN) al entităţii nonprofit/unităţii de cult.

III. Se lasă necompletat/se barează.
– Semnaţi.
– Pentru veniturile realizate în anul 2010, formularul de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit se completează în doua exemplare, din care una se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi adresa de domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiţi efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu (pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România), sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
– Formularele se depun până la data de 15 mai 2011 inclusiv, direct la registratura organului fiscal, la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată sau la sediul nostru iar noi o vom depune pentru dvs. la Administraţia Financiară.
– Copia se pastrează de către dvs.

Dacă aţi realizat în anul 2010 venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, căştiguri din investiţii, drepturi de autor, activităţi agricole, etc.), aveţi obligaţia legală (cu excepţia PFA norme de venit) să depuneţi la administraţia financiară o Declaraţie privind veniturile realizate de dvs. în anul anterior, Formularul 200. Cu acelaşi formular, într-o rubrică separată, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel (mai multe detalii la: http://declaratia200.ro/):

– Descărcaţi aici Formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate” .pdf (poate fi obţinut gratuit şi de la orice administraţie financiară).
– Tipăriţi formularul (5 pagini) în 2 exemplare.

Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.
Completaţi ambele exemplare astfel:

Anul: 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, iniţiala tatălui, prenume, CNP, adresa de domiciliu.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT: se completează cu informaţii despre veniturile realizate în anul anterior conform instrucţiunilor.

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CAŞTIGUL NET ANUAL, se bifează casuţa corespunzatoare:
(1. Bursa privată: nu se bifează şi se lasă necompletat/se barează).
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult: Suma — se completează cu suma donată sau nu se completază, în situaţia în care nu se cunoaşte suma care poate fi virată, organul fiscal va calcula şi vira suma conform legii. Denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult. Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult. Cont bancar (IBAN) al entităţii nonprofit/unităţii de cult.

IV. Se lasă necompletat/se barează/se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
– Anexati documentele care justifică veniturile realizate.
– Semnaţi.
– Pentru veniturile realizate în anul 2010, formularul de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit se completează în două exemplare, din care una se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi adresa de domiciliu potrivit legii sau adresa unde locuiţi efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu (pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România), sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
– Formularele se depun până la data de 15 mai 2011 inclusiv, direct la registratura organului fiscal, la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată sau la sediul nostru iar noi o vom depune pentru dvs. la Administraţia Financiară.
– Copia se pastreaza de catre dvs.

Dacă aţi realizat venituri şi din salarii şi din alte surse completaţi şi depuneţi ambele formulare 230 si 200, cel târziu până la data de 15 mai 2011.

Care sunt datele noastre?

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Neurocare
Codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 27768141
Cont bancar (IBAN) al entităţii nonprofit: RO21BRDE445SV26604894450 (cont deschis la BRD, sucursala Triumf Bucureşti)

Vă rugăm să completaţi cu atenţie toate datele, inclusiv datele organizaţiei: nume, cod fiscal şi cont bancar.
Atentie! Contul bancar în format IBAN are 24 de caractere!

Pentru mai multe informaţii legate de activitaţile noastre, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi!
Ne-ar onora să ne fiţi alături! Vă mulţumim!